Slide background

NVBU behartigt de belangen van bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Noordelijke Vereniging
Burgerlijke & Utiliteitsbouw
Brink 2
9411 KR Beilen
Postbus 115
9410 AC Beilen
info@nvbu.nl
Telefoon 0522 470339
Fax 0522 470557

Nieuws

Gratis Spreekuur Sociale Zekerheid

U kent uiteraard het succesvolle gratis spreekuur waarin u vragen kwijt kunt op het gebied van vergunningen, vergunningsvrij bouwen en vragen van bouwtechnische aard.

Lees meer...

Isoleren van woningen

De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Ook riet geldt niet als isolatiemateriaal.

Voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. 

Let op!

Het Bouwbesluit is per 1 april 2012 aangepast. Hierdoor is binnen de branche onduidelijkheid ontstaan wanneer het 6%-tarief mag worden toegepast. U mag het 6%-tarief toepassen als wordt voldaan aan de warmteweerstand die geldt voor bestaande woningen (Rc-waarde 1,3). Dit geldt voor alle hierboven beschreven isolatievormen (vloeren, muren en daken).

Is de waarde van de gebruikte materialen 50% of minder van de totale isolatiewerkzaamheden? Dan vallen de gebruikte materialen ook onder het 6%-tarief. Is deze waarde meer dan 50%? Dan vallen de gebruikte materialen onder het 21%-tarief.

Werkzaamheden buiten de isolatie om, zoals sloopwerk voorafgaand aan de isolatie, de installatie van zonwering of een dakkapel vallen onder het 21%-tarief. Gaat u de woning zowel verbouwen als isoleren? Dan splitst u het werk in een deel verbouwing (21%) en een deel isolatie (6%).

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Vanaf 1 januari 2012 kan een verklaring woren afgegeven waarin wordt verklaard dat met de bestelauto nul kilometer privé wordt gereden: de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Dat scheelt een hoop papieren rompslomp.

Als een (bestel)auto ter beschikking wordt gesteld dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat de (bestel)auto ook voor privédoeleinden gebruikt kan worden. Bij privégebruik geniet de berijder een voordeel waarmee rekening moet worden gehouden. Tenzij de berijder kan bewijzen dat de bestelauto voor niet meer dan 500 km voor privédoeleinden wordt gebruikt. Tot nu was een sluitende en volledige rittenregistratie vaak de enige mogelijkheid om dit te bewijzen.

Vanaf 1 januari 2012 kan een verklaring worden afgegeven waarin wordt verklaard dat met de bestelauto nul kilometer privé wordt gereden: de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. In de periode dat de verklaring bij de Belastingdienst geregistreerd staat, gaan zij ervan uit dat er geen enkele privérit wordt gemaakt. Het is dan in deze periode daarom niet nodig een rittenregistratie bij te houden.

Het is belangrijk om ook vanaf 1 januari aanstaande kilometers te blijven schrijven en deze te registreren totdat het hele traject van het afgeven van de verklaring bij de Belastingdienst is doorlopen.

Lees hier meer informatie over zakelijk gebruik van de bestelauto

{jd_file file==142}

Werken in Duitsland

Verplichte afdracht ULAK per 1 januari 2009

CAO-partijen zijn er niet in geslaagd om bij SOKA BAU de gelijkwaardigheid aan te tonen van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in de CAO voor de Bouwnijverheid. Om deze reden moeten Nederlandse werkgevers over de periode dat zij werknemers in Duitsland werkzaamheden laten verrichten 14,7% over het jaarloon (uurloon x 8 x 261) afdragen.

Om dubbele afdracht te voorkomen is besloten om artikel 95 van de CAO zodanig te wijzigen dat bij werken in Duitsland geen afdracht aan het TSF plaatsvindt, maar dat de werknemer wel recht heeft op een eventueel positief saldo (verschil tussen afdracht ULAK en afdracht TSF). Volgende week wordt bij Cordares Post februari een bijsluiter meegezonden over het werken in Duitsland. Deze bijsluiter kunt u hieronder downloaden.

Probleem is dat de software voor de loonadministratie nog niet is aangepast. De afdracht ULAK kan nog niet in de loonberekeningen worden meegenomen.

Voor de periode dat u in Duitsland werkzaamheden verricht en de afdracht nog niet in de loonadministratie verwerkt kan worden, geven wij het volgende advies.

Stel de werknemers op de hoogte van de afdracht aan ULAK en bereken de afdracht handmatig zodat betaling op tijd kan plaatsvinden. In een overeenkomst tussen werkgever en werknemer wordt vastgelegd dat de werknemer de werkgever machtiging verleend voor het tegoed (afdracht) aan ULAK over de periode dat de afdracht ULAK niet in de loonadministratie is verwerkt en volledig aan het Tijdspaarfonds is afgedragen.
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Download:Bijsluiter Cordares Post ULAK (bestand helaas niet meer beschikbaar)

Tijdelijk werken in Duitsland (detachering)

Korte onderbrekingen en afwisselend werken mogen geen reden zijn voor een ongewenste onderbreking in de verzekeringsloopbaan van de werknemer en zodoende een belemmering vormen voor het vrije verkeer van werknemers. Werknemers die in Nederland wonen en werken, kunnen door hun werkgever tijdelijk naar Duitsland worden uitgezonden. We spreken dan van detachering. Onder bepaalde voorwaarden kan daarom de Nederlandse wetgeving van toepassing blijven.
Van detachering is sprake wanneer werkzaamheden in Duitsland verricht worden in opdracht van en voor rekening van een onderneming waaraan de werknemer normaal verbonden is en de te verwachten duur van die werkzaamheden niet meer dan 12 maanden bedraagt.

De werkgever moet een verklaring (E101) aanvragen. Het is mogelijk om de verklaring (E)101 via internet aan te vragen. De behandelduur van een online ingediende aanvraag bedraagt in de regel enkele werkdagen en is daarmee aanzienlijk korter dan de behandelduur van een per post verzonden aanvraag.

Heeft uw bedrijf nog geen wachtwoord voor de online aanvraag of bent u het wachtwoord vergeten, dan kunt u een wachtwoord aanvragen: website SVB – internationaal – werken buiten Nederland.

Let op! Voor werkgevers die vóór 2006 al een wachtwoord hebben gekregen is de aanmeldings-procedure gewijzigd in verband met de invoering van het loonheffingennummer.

Heeft uw bedrijf al een wachtwoord, dan kunt u direct door naar de online aanvraag met UWV aansluitnummer of loonheffingennummer. Online aanvraag met UWV aansluitnummer gebruikt u alléén als u het loonheffingennummer nog niet via internet aan ons door heeft gegeven. Als u dat wel heeft gedaan, gebruikt u altijd de link Online aanvraag met loonheffingennummer.

Vakantieregeling SOKA-BAU

Bouwbedrijven die in het Nederland gevestigd zijn en voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden werknemers naar Duitsland detacheren, nemen evenals bouwbedrijven die in Duitsland gevestigd zijn deel aan de vakantiefondsregeling van SOKA-BAU.

In onderstaande folder leest u alles over deze regeling:

{jd_file file==128}

Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Voor bouwgerelateerden is tevens het 'Arbeitnehmer-Entsendegesetz' van toepassing. In het kader van deze wet zijn vier materiële bepalingen uit de Duitse bouw-CAO voor algemeen bindend verklaard, te weten het recht op 30 vakantiedagen, uitbetaling van een minimumloon, doorbetaling van het salaris tijdens de vakantie en het recht op vakantiegeld. Nederlandse bedrijven die niet aangesloten zijn bij het Cordares, GUO en het VFM dienen een bijdrage aan de Duitse 'Urlaubskasse' te betalen (tenzij zij om bepaalde redenen een vrijstelling van de ULAK hebben gekregen). Voor formele fouten (bijv. te laat melden, vergeten van een voornaam, geboortedatum of benoemen van een verantwoordelijke persoon op de bouwplaats c.q. een 'Zustellungsbevollmächtige') kunnen boetes tot 25.600 Euro worden opgelegd. Bij het niet naleven van de vier bovengenoemde materiële bepalingen boetes tot 512.000 Euro.

'Arbeitnehmerberlassung', dus het uitzenden van personeel is in Duitsland verboden, tenzij men over een 'Arbeitnehmerberlassungsgenehmigung' beschikt. Uitzenden in de bouwsector is in beginsel (en derhalve ook in concernverband) verboden. Het aanvragen van een 'Arbeitnehmerberlassungs-genehmigung' is specialistisch werk.

Advocatenkantoor Strick heeft zich gespecialiseerd in het aanvragen van de benodigde vergunningen. Op het kantoor zijn vier advocaten regelmatig bezig om Nederlandse ondernemers op het gebied van het 'Arbeitnehmer-Entsendegesetz' te begeleiden.

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstraße 31
D-47533 Kleve
Tel: 0049 (0) 2821 72220
Fax: 0049 (0) 2821 722244

{jd_file file==126}

{jd_file file==127}

{jd_file file==129}

In de media
Aantal artikelen:
3